Odborn stedn kola podnikatelsk Koln s.r.o. - idatabaze.czStedn koly s maturitn zkoukou - idatabaze.cz

Ekonomika a podnikání (6341M/01)

Žáci si v prvním ročníku volí dva jazyky ze tří (AJ, NJ, FJ), ve třetím ročníku si mohou zvolit ještě jazyk další - francouzský, španělský a ruský. Vybraná témata z odborných předmětů jsou ve vyšších ročnících prezentována v angličtině a němčině.

Škola nabízi možnost získání certifikátu PET a TOEFL z anglického jazyka nebo Zertifikat Deutsch z jazyka německého a certifikát počítačové gramotnosti ECDL.

Při studiu oboru Ekonomika a podnikání je možnost vybrat si ve třetím ročníku studia specializaci.

 

SPECIALIZACE - ŘÍZENÍ FIREM

Žáci se naučí ovládat finanční a manažerské účetnictví, zpracovávat různé ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, vyhodnocovat je a využívat pro řízení firmy. Zvládnou základy managementu a umějí používat marketingové nástroje...

Odborné předměty: Marketing a management řízení firem, Ekonomika, Právo, Administrativa, Účetnictví a daně, Cvičení z účetnictví, Účetnictví na PC, Aplikovaná ekonomie, Ekonomická cvičení, Etiketa, Rétorika, Komunikace, Mediální tvorba, Cizí jazyk III, Odborná konverzace v anglickém a německém jazyce...

 

SPECIALIZACE - CESTOVNÍ RUCH

Žáci si osvojí základní dovednosti potřebné k vykonávání a řízení odborných činností

v zařízeních cestovního ruchu, jsou schopni komunikovat minimálně ve třech jazycích, ovládají administrativní činnosti související s provozem cestovní kanceláře, informačních center a dalšími službami cestovního ruchu.

Odborné předměty: Management a marketing CR, Práce průvodce, Služby v CR, Regionální dějiny, Geografie CR, Dějiny kultury, Cizí jazyk III, Konverzace v Aj a Nj, Mediální výchova, Komunikace...

 

SPECIALIZACE - KOMERČNÍ PRÁVO

Žáci si osvojí znalosti ze základů práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního, trestního i mezinárodního. Rozsah studia práva je koncipovaný nejen s ohledem na uplatnění absolventů v praxi, ale i jako základ
k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ. Výuka je úzce spjata s praxí a prohlubuje u žáků schopnost práce v týmu (praxe, projektová vyučování), komunikační schopnosti i kulturu slovního projevu. Toto vše ve spojení s výukou dvou jazyků a zvládnutím počítačových programů užívaných v administrativě.

 

SPECIALIZACE - MANAGEMENT SPORTU - žáci se mohou uplatnit - na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační, rehabilitační a volnočasově zaměřené programy, v reklamních a marketingových agenturách

 

SPECIALIZACE - PERSONALISTIKA - žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy, budou schopni stanovit požadavky na pracovní pozici - kvalifikační standard, dovednosti, spolupráce s manažery firmy v oblasti rozvoje zaměstnanců a vytvářet zásady jejich kariérového růstu.
 

APLIKOVANÁ EKONOMIE se na naší škole vyučuje již šestnáctým rokem
Ing. Dagmar Černou. Každoročně si žáci zakládají vlastní studentskou společnost s vědomím, že tato činnost je v praxi provede různými ekonomickými situacemi a problémy, se kterými se setkávají podnikatelské subjekty. Žáci se každoročně umísťují na předních místech
v celostátní soutěži Nejlepší studentská společnost. Jednotlivci jsou vysíláni na odborné konference spojené s relaxačním pobytem.

Žáci mají možnost složit na naší škole zkoušky dle jimi zvolené skupiny obtížnosti

z počítačových dovedností (formou testu) a získat tak jediný mezinárodně uznávaný certifikát pro kvalifikovanou práci s výpočetní technikou (v rámci Evropské unie i v zámoří) - Certifikát ECDL

leták ke stažení

AttachmentSize
ep_2013-14.pdf65.68 KB