Stáhnout

Školní řád

Tento školní řád se vydává na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Školní řád upravuje a obsahuje:

 1. A) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti
  o pravidlech jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

 

 1. B) organizaci vzdělání, provoz a vnitřní režim školy,

 

 1. C) omlouvání nepřítomnosti,

 

 1. D) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a
  před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

 1. E) závěrečná ustanovení.

 

Školní řád je zveřejněn v každé učebně a je žákům i jejich zákonným zástupcům k dispozici také na webu školy (www.ossp.cz). Ředitelka školy s ním seznámí zaměstnance a informuje o jeho vydání a obsahu žáky a jejich zákonné zástupce, žáky se školním řádem podrobně seznámí třídní učitelé.

 

 

 1. A) Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

 

Žáci mají právo:

 

 • Být seznámeni se vzdělávacím programem, cíli studijního oboru, s uplatněním po absolvování školy, klasifikačním a školním řádem.
 • Požadovat kvalitní výuku a vzdělání.
 • Být spravedlivě a objektivně hodnoceni a informováni o výsledcích studia.
 • Po delší absenci požádat vyučující o konzultaci k doplnění učiva.
 • Vytvářet vlastní programy související s výukou a konzultovat je s vyučujícími.
 • Podílet se na zpracování grantů i jejich naplňování.
 • Otevřeně a slušně vyslovovat své názory.
 • Tázat se a dostat adekvátní odpovědi na své otázky.
 • Využívat školní knihovnu.
 • Spolupracovat při tvorbě rozvrhu a harmonogramu zkouškového období.
 • Podílet se svými návrhy i prací na úpravách interiéru a zahrady.
 • Zúčastňovat se akcí pořádaných školou (výstavy, veletrhy, prezentace firem…) podle předem dohodnutých smluvních podmínek
 • Po dohodě navštěvovat pracovníky školního poradenského centra (výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog).
 • Požádat písemně ředitelku školy o přerušení nebo ukončení studia ze závažných důvodů (po souhlasu zákonného zástupce).
 • Zakládat zájmové kluby, zúčastňovat se soutěží v různých oborech podle zájmu a být informováni o jejich konání. Publikovat ve školním časopisu.
 • Sdružovat se ve vlastní organizaci, vytvořit studentskou radu.
 • Používat školní kopírku a tiskárnu.
 • Používat internet jako zdroj informací pro výuku i pro soukromé účely (po dodržení „pravidel práce ve školní síti“).
 • Během volných hodin a přestávek navštěvovat školní bufet.

 

 

 

 

 

Žáci jsou povinni:

 

 • Osvojovat si vědomosti, dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení středoškolského vzdělání, dodržovat pokyny vyučujících.
 • Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli žáci seznámeni. Chodit vkusně a čistě oblečeni a upraveni. Chovat se slušně, ohleduplně vůči všem ostatním, zdravit všechny dospělé osoby v objektu školy, na veřejnosti vystupovat podle pravidel společenského chování.
 • Včas přicházet do školy a svůj příchod (i odchod) vždy potvrdit čipem. Být nejméně 5 minut před vyučováním ve třídě. Po zvonění být na svém místě.
 • Po vstupu do školy se přezout v šatně do vhodné obuvi. Sportovní obuv se na přezutí nesmí používat. V případě, že žák zapomene klíče od skříňky, zakoupí si návleky.
 • Účastnit se vyučování dle stanoveného rozvrhu hodin. Mít na vyučování potřebné pomůcky a učebnice.
 • Sledovat na nástěnce suplování a změny rozvrhu hodin.
 • Řídit se provozním řádem odborných učeben, tělovýchovných zařízení, školní jídelny. Každý žák zodpovídá za neporušenost a čistotu svého místa ve třídě. V odborných učebnách se nekonzumuje jídlo a nápoje. Případné závady ihned nahlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, školníkovi nebo v sekretariátu školy. Případné úmyslné poškození školního zařízení hradí žák.

8)         Nezneužívat počítačovou síť školy i jiné počítačové sítě (tedy i sítě mobilních operátorů), aby nebyla zahlcena.

Žáci jsou povinni si počítače chránit proti napadení viry.

 • Během vyučování nepoužívat mobilní telefony a další elektronická a komunikační zařízení, pokud to nedovolí vyučující. Tyto přístroje jsou uloženy v taškách s vypnutým vyzváněním. Žákům, kteří nedodrží toto nařízení, bude vyučujícím telefon odebrán a osobně předán rodičům.
 • Do školy nenosí větší finanční obnosy a cenné předměty, které nesouvisejí s výukou nebo které by mohly způsobit zranění spolužáků.
 • Šetřit elektrickou energií a vodou.
 • O přestávkách udržovat ve třídě i v ostatních prostorách školy klid a pořádek. Použité PET lahve

lisovat a odkládat do kontejnerů, ostatní odpad třídit, žvýkačky uklidit do koše

 • Po poslední vyučovací hodině v dané třídě dát židle na lavici a uklidit své okolí.

 

 

 1. B) Organizace vzdělání, provoz a vnitřní režim školy

 

 1. a) Během souvislého vyučování není žákům o přestávkách dovoleno opouštět školní budovu. Výjimku tvoří volné hodiny, svačinová (10,25 – 10,45) a polední přestávka (12,25 – 12,55).

 

 1. b) Všichni žáci školy se přezouvají. Za přezůvky není považována sportovní obuv pro předmět tělesná výchova.

 

 1. c) Vchod do školní budovy a šaten je uzavřen, žáci i pedagogové vstupují do budovy pomocí čipu. Návštěvník školy ohlásí vždy svůj příchod domácím telefonem u vchodu a poté mu bude otevřen vstup do budovy. Po škole se nesmí pohybovat osoby, které se neohlásily v sekretariátu školy.

 

Organizace vzdělání

 

 1. Uchazeč se stává žákem školy prvním dnem školního roku.
 2. V průběhu vzdělání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, opakování

ročníku a uznání předchozího vzdělání podle § 70 školského zákona, a to na základě písemné žádosti.

 1. Ředitelka školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělávání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání

může ředitelka stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria hodnocení.

 1. Při přestupu na jinou školu žák přestává být žákem školy dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu.
 2. Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování

některého předmětu. Žáka se zdravotním znevýhodněním může také uvolnit z provádění určitých činností,

popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen.

V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení praktického nebo

odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

 

            Organizace výuky

 

 • Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky. Užijí vchod ze zahrady, vychází vchodem z šatny. Svůj příchod vždy potvrdí čipem, stejně tak každý další příchod i odchod z budovy. Na začátku a konci vyučovací hodiny žák registruje svou přítomnost též čipem. Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za porušení školního řádu.
 • Žáci přijíždějící do školy na kole ho umísťují do stojanu a uzamknou ho.

 

 • Vyučovací čas

 

 1. hodina 7,00 –   7,45
 2. hodina 7,50 –   8,35
 3. hodina 8,45 –   9,30
 4. hodina 9,40 – 10,25

přestávka                                    10,25 – 10,45

 1. hodina 10,45 – 11,30
 2. hodina 11,40 – 12,25

přestávka                                    12,25 – 12,55

 1. hodina 12,55 – 13,40
 2. hodina 13,50 – 14,35
 3. hodina 14,45 – 15,30
 4. hodina 15,35 – 16,20
 5. hodina 16,25 – 17,10
 6. hodina 17,15 – 18,00
 7. hodina 18,05 – 18,50

 

Žákovské služby

 

Službu určuje třídní učitel zapsáním do třídní knihy. Docházka žáků je vedena v třídní knize a v centrálním počítači.

 

Služba je povinna:

 

1)            Udržovat v čistotě tabuli.

2)            Na počátku vyučovací hodiny nahlásit vyučujícímu nepřítomné žáky.

3)            Při přemístění do jiné učebny vzít s sebou třídní knihu.

4)            Nedostaví-li se vyučující do deseti minut po zazvonění, ohlásí tuto skutečnost v sekretariátu školy nebo

v ředitelně školy.

5)            Dbát, aby se ve třídě zbytečně nesvítilo.

6)            Dojde-li ke změně učebny, čekat na vyučujícího před sborovnou a změnu mu ohlásit.

7)            Odcházet ze třídy jako poslední, zkontrolovat zda nezůstaly v lavicích odpadky. Odpovídá zato, aby byly

po poslední hodině v učebně všechny židle zvednuté, zhasnuto a zavřená okna.

 

 1. C) Omlouvání nepřítomnosti

 

1)    a) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů (nemoc, mimořádná rodinná událost) je povinen jeho zákonný zástupce do 24 hodin osobně oznámit třídnímu učiteli (telefonicky 321 740 011, 608 356 399 nebo e-mailem). Při pozdější omluvě může být žák kázeňsky postižen. Při řešení neomluvené nepřítomnosti bude postupováno přiměřeně v souladu s metodickými pokyny MŠMT, které řeší tuto problematiku.

 1. b) První den po návratu do školy je žák povinen bez vyzvání předložit třídnímu učiteli omluvenku, ve které

je uveden důvod nepřítomnosti, podepsanou zákonným zástupcem, popř. doplněnou lékařským

potvrzením. Pokud takto žák neučiní nebo není-li omluvenka dostatečná, budou pokládány zameškané

hodiny za neomluvené.

 1. c) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, může být uvolněn na základě včas

podané písemné žádosti zákonného zástupce:

 • na jednu vyučovací hodinu učitelem, jehož hodinu zamešká,
 • na více než jednu hodinu, nejdéle však na jeden vyučovací den, třídním učitelem,
 • na dobu delší než jeden vyučovací den ředitelkou školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, žádost předá žák prostřednictvím třídního učitele

 

Žádá-li žák z důvodu náhlé nevolnosti o uvolnění z vyučování, omluví se vyučujícímu, jehož hodinu zmešká. V sekretariátu školy vyzvedne propustku, kterou mu potvrdí třídní učitel (v případě jeho nepřítomnosti ředitelka školy nebo manažerka školy). Ti telefonicky sdělí tuto okolnost rodičům, aby pro svého syna (dceru) do školy přijeli, případně vyslovili souhlas s tím, že odejde ze školy sám (sama). Bez souhlasu některého z rodičů nebude žák uvolněn.

Odejde-li žák ze školy během vyučování bez řádné omluvy u vyučujícího nebo třídního učitele, považují se hodiny jeho nepřítomnosti za neomluvené. Totéž platí pro společná shromáždění a jiné kolektivní akce školy. Oznamovací povinnost žáků je nutná vzhledem k odpovědnosti školy za jejich bezpečnost po dobu vyučování.

 • Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem

formou pohovoru, na který je zákonný zástupce písemně pozván.

V případě neomluvené absence budou udělena následující kázeňská opatření:

 • za 0 – 3 neomluvené hodiny důtka třídního učitele
 • za 4 – 10 neomluvených hodin důtka ředitelky školy
 • za 10 – 20 neomluvených hodin důtka ředitelky školy s tím, že tato absence je důvodem pro klasifikaci

z chování za dané období stupněm 2 – uspokojivé

 • za 21 a více neomluvených hodin klasifikaci z chování za dané období stupněm 3 – neuspokojivé,
  podmíněné vyloučení ze studia, případně vyloučení ze studia.
 • Žáci mohou být ze zdravotních důvodů (na doporučení odborného lékaře) uvolněni z výuky tělesné výchovy.

Potvrzení o osvobození odevzdají žáci vyučujícímu nejpozději do 30. září.

 • V případě neomluvené absence v délce nejméně pěti dní, která nebyla omluvena ani po vyzvání školy do 10 dnů po doručení výzvy, bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal.

Výše uvedené napomenutí a důtky musí být jednotnou písemnou formou zaznamenány v třídním výkazu a

v modulu systému Bakalář. Pochvaly předány žákům, důtky zaslány zákonnému zástupci žáka.

 

 1. D) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1)            Žáci jsou povinni řídit se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy požární ochrany, se kterými jsou pravidelně seznamováni vždy na začátku školního roku třídním učitelem. Absolvování školení potvrdí žáci svým podpisem.

2)            Chování žáků nesmí vést k porušování bezpečnostních předpisů nejen při všech činnostech v budově školy, ale i na všech školních akcích konaných mimo školu. Ve škole i mimo školu jsou žáci povinni dodržovat hygienické a ekologické zásady, dbát na své zdraví.

3)            Při všech akcích a činnostech organizovaných školou dodržovat kázeň a bezpečnost, chránit zdraví své i ostatních a dodržovat ostatní pravidla (bezpečnostní a požární předpisy, vnitřní řád odborných učeben).

4)            Ve všech prostorách školy a jejím okolí a na akcích školy je zakázáno hraní hazardních her, pití alkoholu, užívaní, držení a distribuce návykových látek. V celém areálu školy platí zákaz kouření.

5)            V případě podezření na požití alkoholu u žáka může ředitelka školy požadovat provedení dechové zkoušky a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka.

V případě podezření, že žák užil psychotropní látku, může ředitelka požadovat laboratorní vyšetření a současně neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. Pokud zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák nedoloží lékařskou zprávu o výsledku vyšetření, může být laboratorní vyšetření považováno za pozitivní.

Při prokázaném užití alkoholu nebo psychoaktivních látek bude užito těchto výchovných opatření:

 • první prokázané užití – důtka ředitelky školy a druhý stupeň z chování
 • opakované prokázané užití – podmíněné vyloučení ze studia a třetí stupeň z chování
 • další prokázané užití – vyloučení ze studia
 • prokázané dealerství – vyloučení za studia a informování Policie ČR

6)            Pokud se žák dopustí šikany ve škole nebo mimo ni, bude toto šetřeno ve spolupráci s kurátorem pro mládež odboru sociálních věcí příslušnému bydlišti žáka a současně bude neprodleně informován zákonný zástupce žáka. Na doporučení kurátora a podle závažnosti přestupku bude šetření předáno Policii ČR. V tomto případě může být žák vyloučen ze studia.

Žáci jsou povinni oznámit ředitelce nebo třídnímu učiteli jakékoliv projevy šikany, které ve škole zjistí.

7)            Pokud se žák prokazatelným způsobem dopustí krádeže věcí ve škole, věcí svých spolužáků, popřípadě krádeže, kterou oznámí Policie ČR nebo bude-li ke krádeži navádět, může být ze studia vyloučen.

8)            Propagace hnutí potlačující lidská práva je považována za závažné porušení školního řádu a bude zároveň předána Policii ČR k dalšímu šetření.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Nedodržení školního řádu se trestá kázeňskými tresty, v závažných případech je ohlášeno a předáno k prošetření orgány činnými v trestním řízení. Po vzniku nových skutečností, které stávající řád neřeší, může být tento průběžně (během školního roku) ředitelkou školy (na základě doporučení pedagogické rady) upravován.
O změnách musí být žáci i učitelé neprodleně informováni (vyvěšením na webu školy).

 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 28. srpna 2017.

 

Nabývá účinnost dnem 1. září 2017

 

 

 

V Kolíně 25. srpna 2017                                                                    Mgr. Klára Brezmenová, ředitelka školy

© 2018 Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o.