Ekonomika a podnikání (63-41-M/01)

Žáci si v prvním ročníku volí dva jazyky ze tří (AJ, NJ, RJ), ve třetím ročníku si mohou zvolit ještě jazyk další – francouzský, španělský a vietnamský. Vybraná témata z odborných předmětů jsou ve vyšších ročnících prezentována v angličtině a němčině.

Škola nabízi možnost získání certifikátu PET a TOEFL z anglického jazyka nebo Zertifikat Deutsch z jazyka německého a certifikát počítačové gramotnosti ECDL.

Při studiu oboru Ekonomika a podnikání je možnost vybrat si ve třetím ročníku studia specializaci.

SPECIALIZACE – ŘÍZENÍ FIREM

Žáci se naučí ovládat finanční a manažerské účetnictví, zpracovávat různé ekonomické informace s využitím výpočetní techniky, vyhodnocovat je a využívat pro řízení firmy. Zvládnou základy managementu a umějí používat marketingové nástroje…

Odborné předměty: Marketing a management řízení firem, Ekonomika, Právo, Administrativa, Účetnictví a daně, Cvičení z účetnictví, Účetnictví na PC, Aplikovaná ekonomie, Ekonomická cvičení, Etiketa, Rétorika, Komunikace, Mediální tvorba, Cizí jazyk III, Odborná konverzace v anglickém a německém jazyce…

SPECIALIZACE – CESTOVNÍ RUCH

Žáci si osvojí základní dovednosti potřebné k vykonávání a řízení odborných činností v zařízeních cestovního ruchu, jsou schopni komunikovat minimálně ve třech jazycích, ovládají administrativní činnosti související s provozem cestovní kanceláře, informačních center a dalšími službami cestovního ruchu.

Odborné předměty: Management a marketing CR, Práce průvodce, Služby v CR, Regionální dějiny, Geografie CR, Dějiny kultury, Cizí jazyk III, Konverzace v Aj a Nj, Mediální výchova, Komunikace…

SPECIALIZACE – KOMERČNÍ PRÁVO

Žáci si osvojí znalosti ze základů práva ústavního, občanského hmotného i procesního, rodinného, pracovního, správního, obchodního, trestního i mezinárodního. Rozsah studia práva je koncipovaný nejen s ohledem na uplatnění absolventů v praxi, ale i jako základ k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ. Výuka je úzce spjata s praxí a prohlubuje u žáků schopnost práce v týmu (praxe, projektová vyučování), komunikační schopnosti i kulturu slovního projevu. Toto vše ve spojení s výukou dvou cizích jazyků a zvládnutím počítačových programů užívaných v administrativě.

SPECIALIZACE  MANAGEMENT SPORTU

Žáci se mohou uplatnit na různých organizačních úrovních ve sportovních klubech, v národních institucích a zařízeních, které nabízejí rekreační, rehabilitační a volnočasově zaměřené programy, případně v reklamních a marketingových agenturách.

SPECIALIZACE – PERSONALISTIKA

Žáci se naučí vyhodnocovat vzdělávací potřeby ve vztahu k personálním požadavkům firmy, budou schopni stanovit požadavky na pracovní pozici – kvalifikační standard, dovednosti, spolupráce s manažery firmy v oblasti rozvoje zaměstnanců a vytvářet zásady jejich kariérového růstu.

APLIKOVANÁ EKONOMIE  vyučuje na naší škole již šestnáctým rokem Ing. Dagmar Černá. Každoročně si žáci zakládají vlastní studentskou společnost s vědomím, že tato činnost je v praxi provede různými ekonomickými situacemi a problémy, se kterými se setkávají podnikatelské subjekty. Žáci se každoročně umísťují na předních místech v celostátní soutěži Nejlepší studentská společnost. Jednotlivci jsou vysíláni na odborné konference spojené s relaxačním pobytem.

Žáci mají možnost složit na naší škole zkoušky dle jimi zvolené skupiny obtížnosti z počítačových dovedností (formou testu) a získat tak jediný mezinárodně uznávaný certifikát pro kvalifikovanou práci s výpočetní technikou (v rámci Evropské unie i v zámoří) – Certifikát ECDL.

Zdravotní omezení dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

  • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.