Informační technologie – webové aplikace (18-20-M/01)

Žák je systematicky připravován pro výkon funkcí souvisejících se správou informačních systémů, komunikací v počítačových sítích, programováním aplikací, včetně práce s relačními databázemi a grafickými informacemi.

Důraz je kladen na univerzálnost, žák není závislý na konkrétních technologiích a softwaru. Umí analyzovat i problémy, se kterými se setká poprvé. Výuka je konstruována tak, aby se byl v budoucnu dál schopen i nadále samostatně vzdělávat.

Praktické zvládnutí problémů je klíčem k ověření nabytých znalostí. Žákům je k dispozici kvalitní technické zázemí. Současně mohou pracovat na projektech, které svou podstatou vyžadují komplexní dovednosti.

Po absolvování je žák schopen vytvářet počítačové sítě a zabezpečit jejich bezporuchový chod, zpracovat specifické požadavky uživatelů výpočetní techniky v jednotlivých firmách a institucích a také připravit a udržovat webové prezentace a programovat. Také se orientuje v právních aspektech využívání informačních technologií. Díky získaným ekonomickým informacím je schopen rozhodnout o optimálním řešení všech technických opatření co nejracionálněji.

V odborných předmětech si žák osvojí vědomosti a dovednosti v těchto oblastech:

Základní principy fungování osobních počítačů (vlastnosti klientské stanice, periferie, síťové prvky, služby)
Programové vybavení (operační systémy, základní uživatelské aplikace, grafické programy, navrhování technické dokumentace, multimédia…)
Programování (algoritmizace, principy programátorské práce, základní programovací jazyky, databáze…)
Technické vybavení (základní stavební prvky, externí zařízení, serverový hardware, prvky sítě…)
Tvorba a správa informačních systémů (tvorba webových stránek a aplikací, konfigurace serverů, návrh a realizace počítačových sítí, technická specifika)

Během studia se žáci účastní odborných soutěží. Nabyté znalosti a dovednosti ověřují během souvislých praxí v oborových firmách.

Zdravotní omezení dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

  • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.