Tento dokument reprezentuje stanovisko IT kabinetu k využívání umělé inteligence (AI) ve vzdělávání. Naše škola si klade za cíl podporovat využívání AI jako užitečného nástroje a současně stanovit pravidla a doporučení pro jeho aktivní využívání jak žáky, tak učiteli. Hlavním záměrem je formulovat principy, které by měly vést k etickému, kreativnímu, prospěšnému a bezpečnému využívání AI.

S narůstající dostupností nástrojů využívajících AI a jejich čím dál častějším využíváním ve vzdělávacím prostředí si naše škola uvědomuje, že tato technologie představuje spíše výzvu a příležitost než hrozbu či riziko.

Pro žáky

Jak to funguje?

Zajímejte se, na čem jsou postaveny nástroje umělé inteligence (AI). Sledujte inovace a vývoj v této oblasti, abyste mohli lépe pochopit, jak AI funguje a jak může být efektivně využita ve vašem studiu. Získání kompetencí spojených s aktivním používáním AI se stává stále důležitějším, a lze očekávat, že vaši budoucí zaměstnavatelé budou tuto schopnost očekávat. Buďte připraveni na tuto rostoucí potřebu a učte se neustále.

Neboj se používat AI

Používejte nástroje AI především k podpoře vašeho vzdělávání a k rozvoji dovedností, které souvisejí se studiem. Tyto nástroje mohou být skvělým pomocníkem při zpracování dat, formulaci odpovědí na různé studijní otázky a dokonce i při psaní textů. Je však důležité si uvědomit, že nástroje AI mohou uživatele také snadno zavést do omylu. Buďte proto obezřetní při jejich používání a věnujte pozornost jejich výstupům.

Důvěřuj, ale prověřuj!

I když použití AI může zjednodušit proces studia, není vhodné spoléhat se pouze na výstupy těchto nástrojů a opustit své vlastní úsilí. Je důležité dodržovat etické zásady a přistupovat k práci s AI kriticky. Vždy pečlivě zkoumejte a ověřujte informace poskytované těmito prostředky. Mějte na paměti, že výstupy AI mohou být klamavé, chybné nebo zatížené stereotypy a předsudky. Je důležité být obezřetný a prověřovat veškeré informace, které získáte pomocí těchto nástrojů.

Buď fér

Využívání nástrojů AI musí být prováděno s ohledem k vyučujícím, vedení školy a vzdělávacímu plánu. Pokud učitel nebo vedení školy nedoporučují použití nástrojů AI v určitých případech, je důležité to respektovat. Vždy transparentně uvádějte použití nástrojů AI, zejména v písemných pracích. Nepřiznání použití AI může vést k označení práce, úkolu či projektu jako plagiátorství. Je důležité dodržovat tyto zásady a respektovat etické normy ve vzdělávání.

Finální zodpovědnost je na tebe!

Umělá inteligence má schopnost znásobit lidské schopnosti, což může mít jak pozitivní, tak negativní dopady. Je důležité si uvědomit, že za využití výstupů AI nese zodpovědnost člověk – uživatel. Při používání nástrojů AI je třeba dodržovat podmínky stanovené jejich poskytovateli.

Pro učitele

Otevřete se inovacím

Stále buďte připraveni na další nové inovace. Sledujte pokrok v oblasti umělé inteligence a hledejte způsoby, jak je efektivně integrovat do výuky. Aktivně využívejte tyto nástroje ve vaší pedagogické činnosti tam, kde je to relevantní, a podporujte jejich využívání mezi žáky.

Kreativitě se meze nekladou

Zvažte způsoby, jak začlenit práci s AI do vašich výukových strategií a jak je můžete kombinovat s jinými výukovými metodami. Buďte otevřeni průběžným změnám a úpravám těchto metod v souvislosti s dalším vývojem AI.

Čestnost

Veďte žáky k čestnosti a to nejen v kontextu používání AI nástrojů. Nabídněte žákům rady, jak transparentně uvádět využití AI ve svých akademických pracích.

Připomínejte finální zodpovědnost

Učte žáky, že za použití AI stojí vždy jednotlivec, který musí nést odpovědnost za účely, k nimž technologii využívá.

Stanovte jasná pravidla

Jasně specifikujte kritéria, podle kterých uznáte použití AI nástrojů žáky za přijatelné, ať už ve studijním procesu, při přípravě domácích úkolů, či při psaní písemných prací. Nabídněte žákům možnosti, jak si prostřednictvím AI nástrojů rozvíjet své dovednosti a získávat nové kompetence, jež budou klíčové pro jejich budoucnost v profesním životě. V případě, že se rozhodnete používání AI nástrojů omezit nebo zakázat, důkladně a srozumitelně vysvětlete žákům důvody vašeho rozhodnutí.

O krok dál

Využívejte AI nástroje k optimalizaci výuky. Přizpůsobujte výukové metody a způsoby hodnocení žáků neustále se rozvíjejícímu prostředí AI. Tam, kde je to smysluplné, zvažte možnost nahradit tradiční písemné práce alternativními typy úkolů. Při posuzování písemných prací žáků klaďte důraz na analýzu procesu, kterým práce vznikla, a na schopnost žáků prezentovat své práce.

Ochrana soukromí a autorských děl

Mějte na paměti, že používáním nástrojů AI můžete dávat poskytovatelům těchto nástrojů řadu citlivých informací. Předtím, než použijete obrázky nebo autorské texty jako zdroj pro umělou inteligenci, ujistěte se, že máte povolení od autora těchto děl nebo že svým konáním neporušujete zákon.

Závěrečné shrnutí

Naše škola aktivně přijímá a podporuje technologické novinky a inovace, které jsou součástí moderního vzdělávacího prostředí. Mezi tyto novinky patří i umělá inteligence, která je v oblasti vzdělávání na vzestupu. Jsme přesvědčeni, že integrace umělé inteligence do výuky může výrazně obohatit učební zkušenosti našich studentů a připravit je na výzvy moderního světa.